Rozwój działalności firmy SYSTEMY24.PL

  1. Rozwój działalności firmy SYSTEMY24.PL

 

Tytuł projektu: „Rozwój działalności firmy SYSTEMY24.PL w wyniku wprowadzenia nowej usługi na rynek zagraniczny”

 

Wartość całkowita projektu: 880 680,00 zł

Wartość dofinansowania: 324 054,00 zł

 

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Systemy24.pl w wyniku zainicjowania działalności eksportowej. Cel zostanie osiągnięty dzięki wytworzeniu i uruchomieniu innowacyjnej platformy internetowej. W wyniku realizacji projektu firma Systemy24.pl wprowadzi na rynek amerykański usługi crowdsourcingowe, pośrednicząc pomiędzy zleceniodawcami, a zleceniobiorcami. Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku usług internetowych, poprawa sytuacji finansowej oraz wzrost potencjału firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Rozwój działalności firmy SYSTEMY24.PL w wyniku wprowadzenia nowej usługi na rynek zagraniczny”